Huishoudelijk reglement

Hoe gaan we binnen ONE Twente als zelfstandig professionals/leden met elkaar om? Dat lees je hieronder in het huishoudelijk reglement. (versie 04-03-2020)

1.      ALGEMEEN

Doel van het Huishoudelijk Reglement

ONE Twente is een netwerkorganisatie voor én door zelfstandige professionals in Twente. Om op een goede manier samen te werken hebben we afspraken gemaakt, die in het onderstaande overzicht gebundeld zijn.

Wijzigen Huishoudelijk Reglement

Het bestuur wijzigt het Huishoudelijk Reglement als daar aanleiding toe is maar in ieder geval jaarlijks.

2.      LIDMAATSCHAP

 1. Om lid te worden van ONE Twente moet je geregistreerd staan als zelfstandig ondernemer zonder personeel en in het bezit zijn van een inschrijfnummer van de Kamer van Koophandel. Ook als je inmiddels al enkele mensen in dienst hebt, maar je soms meer een professional dan werkgever voelt, ben je welkom. In uitzonderlijke gevallen beslist het bestuur over toelating.
 2. Het lidmaatschap kan aangevraagd worden via een formulier op de website. In het formulier wordt verwezen naar dit Huishoudelijk Reglement en de Statuten. Deze zijn online te raadplegen. Door het insturen van het aanmeldingsformulier ga je akkoord met de inhoud.
 3. Opzeggen van het lidmaatschap is mogelijk door een mail te sturen naar het secretariaat.

3.      VRIJWILLIGERS

ONE Twente is een bloeiend, betaalbaar en laagdrempelig netwerk omdat de leden op vrijwillige basis allerlei activiteiten op zich nemen in het bestuur, in de commissies en op projectbasis. Ook werken zij mee aan de inhoud van de bijeenkomsten. Voor deze bijdragen zijn er in principe geen financiële vergoedingen. De beloning kan gevonden worden in het onder de aandacht brengen van het eigen bedrijf en het opbouwen van interessante contacten binnen en buiten ONE. En natuurlijk in meewerken aan een zinvol en leuk netwerk voor zp’ers.

In uitzonderlijk gevallen kunnen ONE’ers een vergoeding krijgen voor hun diensten aan ONE Twente (zie financiën).

4.      ORGANISATIE

Organisatorisch bestaat ONE Twente uit het bestuur (eindverantwoordelijk) en de PR-commissie (organisatie bijeenkomsten, externe communicatie). Samen maken ze ONE, leden en activiteiten zichtbaar voor elkaar, externe opdrachtgevers en mogelijke nieuwe leden.

Bestuur

In afwijking van de statuten bestaat het bestuur alleen uit een Dagelijks Bestuur (kortweg DB). In plaats van het Algemeen Bestuur als vertegenwoordiging van de leden, wordt er jaarlijks een ledenvergadering gehouden waar inbreng van leden mogelijk is.

Het DB komt ongeveer 7 keer per jaar bij elkaar en coördineert alle activiteiten. Met de leden samen werken de bestuursleden aan het vergroten van de zichtbaarheid van ONE Twente en alle leden.

Het DB behartigt de belangen van de zp’ers in het algemeen en die van de leden in het bijzonder bij de externe contacten.

Voor verdere informatie verwijzen we naar de taakomschrijving van het DB en de oprichtingsakte.

Commissies

Er zijn twee commissies binnen ONE Twente: de activiteitencommissie en de PR-commissie. De Social Media Groep maakt onderdeel uit van de PR-commissie.  Iedere commissie heeft een eigen budget, waarvoor zij verantwoordelijk is.

 1. De activiteitencommissie organiseert de bijeenkomsten van ONE Twente.
 2. De PR-commissie is verantwoordelijk voor de publiciteit rondom de activiteiten van ONE en voor de werving van nieuwe leden. De Social media groep beheert de Facebookpagina, LinkedIn en het Twitteraccount van ONE Twente
 3. Om de lijnen naar het DB kort te houden, zit in iedere commissie een DB-lid.
 4. Voor speciale activiteiten, die veel expertise, tijd of geld kosten wordt een aparte projectgroep opgericht, die wordt voorgezeten door een lid van het DB.
 5. Iedere commissie stelt haar eigen begroting op, die uiterlijk 1 november wordt voorgelegd aan het DB. Binnen de goedgekeurde begroting is de commissie verantwoordelijk voor de eigen financiën. Bij gewenste overschrijding van het budget pleegt de commissie overleg met het DB, dat hieraan zijn goedkeuring moet geven.
 6. In de bijlagen vind je de taakomschrijving van de commissies

5.      BIJEENKOMSTEN

 1. De PR-commissie organiseert per jaar gemiddeld 10 bijeenkomsten.
 2. De activiteiten vinden meestal plaats in de derde week van de maand op wisselende dagen.
 3. De meeste bijeenkomsten zijn openbaar. Op dit moment is er geen vaste locatie voor de bijeenkomsten.
 4. Tijdens de bijeenkomst zijn de koffie, thee gratis. Verdere consumptie is voor eigen rekening.
 5. Aanmelden voor de bijeenkomsten via de website. Wanneer je onverwacht toch niet aanwezig kunt zijn, dan graag afmelden via de website.
 6. We nodigen de leden van ONE Twente uit om activiteiten voor andere ONE’ers te organiseren. Het bestuur ondersteunt deze activiteiten waar mogelijk.

Toegang tot de bijeenkomsten

 1. Iedereen is welkom bij de bijeenkomsten van ONE Twente, tenzij anders wordt bepaald in de uitnodiging.
 2. De toegang is voor de leden gratis. Heeft het lid personeelsleden of een vof met medevennoot die de avond tegelijkertijd met het lid bezoeken? Dan betalen de extra personen per avond het introduceetarief.
 3. Introducés/belangstellenden die voor de eerste of tweede keer komen wordt om een bijdrage van € 15,- gevraagd. Dit is inclusief koffie/thee. Dit bedrag wordt op verzoek in mindering gebracht op de contributie indien het lidmaatschap aangegaan wordt binnen drie maanden nadat de bijeenkomst is bijgewoond.

6.      WEBSITE EN PR

Foto’s leden

Voor het overzicht van de leden op de website worden twee keer per jaar foto’s gemaakt door een door ONE aangewezen fotograaf(waar mogelijk uit eigen gelederen). Wanneer mensen kiezen willen, worden er 2 foto’s als preview in een lage resolutie op dropbox gezet met het logo van de fotograaf. De foto’s blijven het eigendom van de fotograaf.

Wil de ONE’er de foto’s  voor een ander doel gebruiken, dan maakt hij / zij daarover afspraken met de fotograaf.

Gebruik van foto’s

Voor foto’s in alle nieuwsuitingen van ONE Twente (website, nieuwsbrief, uitnodigingen etc.) worden alleen rechten vrije foto’s gebruikt. Dit om eigendomclaims te voorkomen.

Nieuwsbrief

Ongeveer 1 x per twee weken verschijnt de nieuwsbrief van ONE Twente. Het bestuur is verantwoordelijk voor de inhoud en de verzending.

7.      FINANCIËN

Verantwoording

In afwijking van de statuten wordt er jaarlijks door de ledenvergadering een kascommissie, bestaande uit 2 personen, benoemd. Leden van het DB kunnen hier geen zitting in nemen. Na controle van de boeken en de goedkeuring, wordt door het bestuur decharge verleend aan de Penningmeester.

Het bestuur stelt jaarlijks een begroting op die aan de ledenvergadering wordt voorgelegd.

Contributie

 1. De jaarcontributie voor 2022 bedraagt € 110,00 per lid en kan jaarlijks worden aangepast.
 2. De contributie moet in één termijn worden betaald. De penningmeester stuurt hiervoor uiterlijk 15 februari een factuur via de mail.
 3. De betaling van de door de leden verschuldigde jaarcontributie geschiedt binnen een maand na ontvangst van de factuur.
 4. Indien het lidmaatschap in de loop van het jaar ingaat, is de contributie naar rato verschuldigd, vanaf het lopende kwartaal waarin men lid wordt.
 5. Het lidmaatschap verplicht het lid tot het betalen van de contributie. Deze verplichting eindigt pas als het lidmaatschap conform de statuten is beëindigd.
 6. Uitschrijving van het ONE lidmaatschap is mogelijk voor 1 december van ieder jaar. De uitschrijving vindt dan plaats per 1 januari van het daaropvolgende jaar
 7. Indien geen betaling plaats vindt, wordt er 2x een aanmaning verstuurd. Als dit zonder resultaat blijft wordt het bedrag met 15% verhoogd in de 3e en laatste aanmaning. Als hier niet op gereageerd wordt, wordt een incassobureau ingeschakeld en schorten wij het lidmaatschap op tot de betaling binnen is.

Overige betalingen

Bij alle overige betalingen van leden aan ONE Twente (bijvoorbeeld bij advertenties bij door  ONE Twente georganiseerde activiteiten) dient vooraf betaald te worden.

Vergoedingen aan ONE’ers

Er kunnen werkzaamheden nodig zijn, die zo specifiek zijn en / of tijd vragen, dat ze niet op vrijwillige basis gedaan kunnen worden. In die gevallen kijken we  allereerst binnen ONE Twente,  of er leden zijn die tegen een gereduceerd tarief / vergoeding die werkzaamheden willen doen. Per activiteit worden door het bestuur financiële afspraken gemaakt.

Is dat niet het geval, dan wordt er een zp’er van buitenaf aangetrokken.

8.      SLOTBEPALINGEN

Aansprakelijkheid

De stichting vrijwaart zich van aansprakelijkheid ten opzichte van al haar leden en genodigden met betrekking tot adviezen in welke vorm dan ook gedaan tijdens de bijeenkomsten. De uiteindelijke verantwoordelijkheid daarvan berust bij de aanwezigen zelf.

Beschadiging

Ieder der leden is aansprakelijk voor door hem/haar aan de zaken van de stichting aangerichte schade. De stichting draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard dan ook, van leden en derden in het (vergader)gebouw waar dan ook aanwezig. Verlies van en schade aan eigendommen is daardoor geheel voor eigen risico.

Slotbepaling

 1. De leden ontvangen een digitaal exemplaar van de statuten, het huishoudelijk reglement, alsmede van alle bijzondere door het bestuur vastgestelde reglementen.
 2. Door inzenden van het aanmeldingsformulier gaat een lid akkoord met dit huishoudelijk reglement.

Pin It on Pinterest